Wednesday, 12 August 2015

ေမဆီြ - မာက်ဴရီည

*** ေမဆြိ၊ မာက်ဴရီည ***
ေတးေရး - မင္းခ်စ္သူ
EMPEROR ေဝထြန္း နဝရတ္
၀၁ ေရွ႕ဆက္ဖို႔စဥ္းစားပါ
၀၂ မဆြဲနဲ႔ မတားနဲ႔
၀၃ ရည္းစားဦးဇာတ္လမ္း
၀၄ မာက်ဴရီည
၀၅ ေနာက္ေကာက္
၀၆ အျမန္ခ်စ္လိုက္ေတာ့
၀၇ ခ်စ္လိုက္ရတာအမ်ားႀကီး
၀၈ အစမ္းသပ္ခံအသည္းႏွလံုး
၀၉ အခ်စ္ရဲ႕မိုး
၁၀ ဆန္႔က်င္ဖက္ရလဒ္
၁၁ တန္ခိုးရွင္
၁၂ မင္းအခ်စ္က Rock and Roll

No comments:

Post a Comment